Regulamin szkoły językowej konwersacje.com.pl

REGULAMIN KURSÓW JĘZYKOWYCH

WYSŁANIE TESTU I FORMULARZA ONLINE NIE ZOBOWIĄZUJE DO WNIESIENIA OPŁATY

POSTANOWIENIA REGULAMINU OBOWIĄZUJĄ OD MOMENTU WNIESIENIA OPŁATY ZA KURS

§1

Rok szkolny obejmuje dwa semestry. Zajęcia odbywają się według kalendarza Szkoły z uwzględnieniem świąt oraz ferii zimowych.

§2

Ilość godzin uzależniona jest od typu wybranego kursu. W przypadku wszystkich prowadzonych kursów liczba godzin jest naliczana od pierwszego uczestnictwa w zajęciach i obejmuje kolejne spotkania według kalendarza zajęć.

§3

Zakwalifikowanie studentów do grup następuje na podstawie testu diagnostycznego.

§4

Po ukończeniu student może otrzymać zaświadczenie o odbyciu kursu, jeżeli zgłosi chęć otrzymania takiego zaświadczenie nie później niż 14 dni przed datą zakończenia kursu.

§5

Studenci są zobowiązani do opłaty za kurs w terminach określonych w aktualnym cenniku Szkoły. Studenci zobowiązani są do poszanowania zasad współżycia społecznego, nie używania słów powszechnie uważanych za obraźliwe oraz nie używania telefonów komórkowych. Uporczywe niestosowanie się do powyższych zasad może skutkować usunięciem z listy uczestników bez zwrotu poniesionych kosztów. Studenci z objawami choroby (przeziębienie, grypa itp.) nie będą wpuszczani na zajęcia ze względu na innych uczestników kursu.

§6

Student po podjęciu decyzji o zapisaniu się na kurs wnosi odpowiednią opłatę według cennika Szkoły, która w przypadku dostępnych miejsc rezerwuje miejsce w grupie.

§7

W przypadku choroby lektora zajęcia prowadzi lektor zastępujący lub okres szkolenia wydłuża się proporcjonalnie o odwołane zajęcia. W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią uniemożliwiających prowadzenie zajęć w klasach, zajęcia będą prowadzone online z użyciem aplikacji Zoom lub Messenger.

§8

Grupa liczy od 3 do 6 osób.

§9

W przypadku nieutworzenia się grupy wniesiona opłata zostaje zwrócona w całości.

§10

Student wnoszący opłatę według cennika Szkoły korzysta z promocyjnych opłat związanych z wykupem większej ilości godzin. Student ma prawo do zwrotu wniesionych opłat, tylko i wyłącznie po pierwszych zajęciach, jeżeli w przeciągu 24 godzin poinformuje Szkołę na piśmie o rezygnacji z kursu. Wniesiona opłata zostanie pomniejszona o 50 zł. i zwrócona studentowi. W innym wypadku fakt rezygnacji z kursu należy zgłosić z 30 dniowym pisemnym wypowiedzeniem. W takim wypadku liczba odbytych godzin zostanie przeliczona do ceny bazowej za godzinę dla kursów grupowych, która wynosi 55 zł. Po przeliczeniu odbytych lekcji i odjęciu kwoty przeliczenia od całości wniesionej opłaty pozostała różnica zostanie zwrócona studentowi.

§11

Nieobecność na zajęciach nie jest traktowana jako rezygnacja. W przypadku rezygnacji z zajęć student jest zobowiązany do poinformowania Szkoły na piśmie.

§12

Student jest uprawniony do kontroli przetwarzania jego danych osobowych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia oraz usunięcia tych danych. Student wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów szkoleniowych oraz informacji dotyczących realizacji szkolenia w formie wiadomości sms.

§13

Zabrania się nagrywania i fotografowania zajęć. Lekcje są chronione prawami autorskimi.

§14

Na podstawie art. 23 ust. 1, ust. 2 i ust.3 ustawy z 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji i prowadzenia kursów językowych. Jednocześnie szkoła Oxford House of English informuje, że nie udostępnia danych innym podmiotom gospodarczym i wykorzystuje dane wyłącznie do sprawnego funkcjonowania placówki (kontakt, listy obecności i rachunki za świadczone usługi). Jeżeli się na to nie zgadzasz to prosimy o niewysyłanie formularza i niekorzystanie z serwisu www.konwersacje.com.pl